Tag: Haftalık Yds Kelime Çalışma Programı 1.Hafta

Haftalık Yds Kelime Çalışma Programı 8.Hafta

abandon ıbe:ndın 2 vt 1. terketmek, bırakmak (desert) 2. vazgeçmek (give up)
bound to baund 2 Ph -mesi kesin gibi/kesin olmak
readily redıli 2 adv 1. seve seve (willingly) 2. kolayca, kolaylıkla (easily) 3.hemen, derhal (promptly, at once)
worth wörth . adj kıymet, değer (value)
It is worth… 1. değerinde olmak 2. -e değmek
almost o:lmoğst 3 adv 1. hemen hemen (approximately) 2. az daha, neredeyse (nearly)
equal i:kwıl 3 adj 1. eşit. (alike, the same) 2. aynı düzeyde. (on a par, even)
dismiss dismis 3 v 1. işten çıkarmak, kovmak (discharge, fire) 2. gitmesine izin vermek, taburcu etmek (send away) 3. hukuk  (davayı) reddetmek (reject)
prevalent prevılınt . n 1. olagelen, yaygın (common, widespread) 2. hakim, egemen (dominant, powerful)
perplex pırpleks vt zihnini karıştırmak, şaşırtmak (bewilder, puzzle, confuse)
superb supörb 2 adj enfes, fevkalade (excellent)
deliberation dilibıreyşın . n üzerinde düşünme, düşünüp taşınma. (reflection, care, consideration)
embezzle imbezıl . v zimmetine geçirmek (misuse)
brake breyk 1 n fren
slam on/hit the brakes slem… Frene aniden, hızla basmak
collision kılijın 1 n Çarpışma (crash)
to be in collision with ST birşeyle  çarpışmak
bend/bent/bent bend 3 V 1.eğmek, bükmek, kıvırmak (turn, twist, curve, crook) 2. eğilmek, bükülmek, kıvrılmak (bow, twist) 3. dönmek, yön değiştirmek
bend bend 2 n 1. kıvrım (curve) 2. dirsek, köşe 3. dönemeç, viraj (corner)
bend on doing ST Azmetmiş, akılına koymuş
surplus sörplıs 2 n artakalan miktar; üretim fazlası (extra)
deficit defısit 2 n açık; zarar (shortfall, shortage)
budget surplus 2 n bütçe fazlası
budget deficit 2 n bütçe açığı
cease si:s 2 v 1. kesilmek, durmak (stop, finish, end) 2.  kesmek, durdurmak (stop, finish, end)
cease-fire sisfayr 1 n ateşkes
ransom rensım . n fidye
hang heng 3 v 1.asmak  2.asarak öldürmek 3.bağlamak/bağlanmak 4.duvar kağıdı kaplamak 5.asarak süslemek6.başını eğmek
hang on heng on 3 exc Bekle / Bir dakika / Hatta kal (hold on)
hang up heng ap 3 PhV Telefonu kapatmak (disconnect)
hanger hengır 3 n Askı, askı kancası
furniture förniçır 3 n mobilya [U]
furnish förniş 1 vt 1. döşemek; donatmak 2. sağlamak (supply)
layout leyaut 2 n Dizayn, görünüm (design, outline)
encircle insörkıl vt Çevirmek, çevrelemek (surround, enclose)
purchase pörçıs 2 vt  satın almak. (buy)
 confine [+to] kınfayn 1 vt 1. -e mahsus / -le sınırlı olmak [be confined to] (be restricted) 2.-e kapatmak, -e hapsetmek.3. (bir hastalık) (birini eve/yatağa) bağlamak.
sole sol 2 Adj Tek (only) (exclusive)
sole sol 1 n 1. (ayağa ait) taban 2. (ayakkabıya ait) taban; pençe.
incentive insentiv 2 n isteklendiren ödül; özendirici şey, şevklendirici (motivation)
vehicle vi:ıkl 3 n araç, taşıt, vasıta.
indicate indıkeyt 3 v işaret etmek, göstermek, imlemek (point out)
indicator indıkeytır 2 n gösterge, ibre (pointer, sign)
field fi:ld 3 n 1. tarla 2. boşluk, hane 3. alan, saha 4. saha (sports ground)
investment investmınt 3 n Yatırım (asset, savings)
promote prımo:t 3 vt 1. yükseltmek -terfi ettirmek (raise) 2. tanıtımını yapmak (advert) 3. desteklemek (support)
comply [+with] kımplay 2 vi  -e uymak, itaat etmek (obey)
predict pridikt 3 v 1. önceden söylemek, tahmin etmek  (forecast, foresee) 2. -e dair/hakkında kehanette bulunmak
surrounding sıraunding 2 adj çevredeki, etraftaki (nearby)
surroundings sıraundings 2 n çevre, ortam (environment)
surround sıraund 3 v 1. kuşatmak, etrafını sarmak (frame, border) 2. askeri  kuşatmak, sarmak (enclose, encircle)
reach ri:ç 3 V ulaşmak, yetişmek, erişmek
reach (an/a) agreement  decisionconclusion 3 v Bir uzlaşmaya/karara/sonuca ulaşmak
reach out ri:ç 3 PhV Uzanmak (extend)
reach for/into/accross 3 v -e uzanmak
reach out to ST 3 PhV 1.yardım teklif etmek 2.yardım talep etmek
ease i:z 2 n 1. kolaylık (comfort) 2. rahatlık, sıkıntısızlık (no difficulty) 3.[askeri] rahat pozisyonu
at ease et i:z 2 n Rahat (comfortable, relaxed)
expectancy ikspektınsi 2 n umut, beklenti (hope, anticipation)
life expectancy 2 n tahminî yaşam süresi
necessity nısesıti 2 n 1. gereksinim (requirement) 2. zorunluluk (requisite)
puncture pankçır . n (tekerde) delik, patlak
puncture pankçır . v 1. delmek, patlatmak 3. (şevkini vs ) söndürüvermek
suburb/s sabörb 1 n varoş, dış mahalle
interdisciplinary intırdisiplinıri . adj bilginin farklı dallarına dair
intersection intırsekşın . n 1. kesişme (connection, joint) 2. kavşak (junction, crosswords)
obviate abviyeyt . vt önünü almak, önüne geçmek, önlemek (prevent)
reminiscent reminisınt . adj [of] -i anımsatan, -i andıran (evocative)
absolute e:bsılu:t 2 adj 1. tam (utter, complete) 2. salt, mutlak 3. kesin, kati (conclusive, definite)
occur ıkör 3 vi 1. olmak, meydana gelmek (happen, take place) 2. bulunmak (exist)
occur to ıkör tu: 3 PhV Aklına gelmek (come to mind)
approach ıproğç 3 v yaklaşmak, yanaşmak (come close to)
approach ıproğç 3 n Yaklaşım, yaklaşma, yakınlaşma
abuse ıbyu:s 2 n 1. yolsuzluk, suistimal (misuse,manipulation) 2. hakaret, sövüp, sayma (insults, swearing, foul language) 3.(bedensel - ruhsal) işkence (mistreatment, violence) 4.cinsel taciz
abuse ıbyu:s 1 vt 1. kötüye kullanmak (misuse, manipulate) 2. (sağlık v.b.’ne) zararlı madde kullanmak  3. sövüp saymak (insult, swear) 4. işkence yapmak (treat badly, ill treat) 5.cinsel tacizde bulunmak
fine fayn 1 vt Para cezasına çarptırmak
allow ıloğ 3 vt 1.izin vermek, müsaade etmek (let, permit) 2.kabul etmek (admit)
allow for ıloğ 3 PhV hesaba katmak (consider)
cruel kruğıl 2 adj 1. zalim, acımasız (brutal) 2. dayanılmaz, acı (harsh)
cruelty kruğılti 1 n zulüm, acımasızlık (brutality)
respect rispekt 3 n 1. saygı, hürmet (esteem, admiration) 2. bakım, yön, açı, husus (aspect)
respect rispekt 2 v 1. saygı göstermek (look up to) 2. -e uymak (comply with)
mental mentıl 3 adj  zihinsel, aklî (intellectual, psychological)
shift şift 3 v 1.değiştirmek / değişmek (change, alter) 2. kımıldamak, yerinden oynamak (move) 3.taşımak, yerini değiştirmek (remove) [BrE] 4.–den kurtulmak (get rid of ) [BrE]
shift şift 2 n 1.değişiklik (change, alteration) 2. vardiya 3. sade bir kadın elbisesi
shift into şift intu: 3 PhV Vites değiştirmek
preliminary pri:liminıri: 2 adj hazırlayıcı, ilk, ön (initial, opening)
preliminaries pri:liminıri: . n 1. başlangıç, ön hazırlık 2. eleme maçı. 3. ön sınav, yeterlik sınavı.
crush kraş 2 v Ezmek, ufalamak (squash, squeeze,compress,press) (defeat) (devastate) (suppress)
enforce införs 2 vt 1.uygulamak, tatbik etmek, (implement, put into effect) 2.-e zorlamak (inflict, make obligatory)
pursuit pırsyu:t 2 n 1. kovalama, peşinde olma (chase) 2. uğraş (activity, hobby)
liberty libırti 2 n özgürlük, hürriyet (freedom, independence)
resistance rizistıns 3 n 1. direnç, karşı koyma, direnme (confrontation) 2. fizik  direnç, rezistans.
optimistic aptimistik 2 adj İyimser (hopeful, positive)
pessimistic pesımistik 1 adj kötümser, karamsar.
vast va:st 2 adj 1. çok geniş; engin (extensive) 2. çok büyük (huge, enormous)
yield yi:ld 1 n 1. ürün, mahsul; verim (harvest, crop)2. hâsılat, gelir (profit, income, revenue, earnings)
yield yi:ld 2 v 1.(ürün, vergi, sonuç) vermek; (kâr, kazanç) getirmek (produce, bring in) 2. [+to] teslim etmek, teslim olmak boyun eğmek (give in, surrender, give way)
yield up yi:ld ap 2 PhV ortaya çıkarmak
clutch klaç 2 v kavramak, yakalamak, kapmak (hold, grasp, seize, grip)
devastate devısteyt 1 vt 1. harap etmek, mahvetmek 2. perişan etmek.
quantity kwantıti 2 n 1. nicelik 2. miktar
quantities kwantıti:s 2 n Miktar (amount)
regime reyci:m 2 n Rejim (system)
resemble rizembıl 2 vt benzemek, andırmak (look like, be similar to)
frustrate frastreyt 1 vt 1.kızdırmak (aggravate, irritade) 2. engellemek; hüsrana uğratmak (prevent, obstruct)
ultimate altimıt 2 adj 1. nihai, en son (eventual) 2. esas, temel (fundemental, basic) 3. en yüce / en berbat (extreme, best/worst)
ultimate altimıt . n En iyi, en büyük, en yüce
splash spleş 1 v 1. -e (su, çamur v.b.’ni) sıçratmak 2.  su çarpmak  3. (sıvı) şırıldayarak akmak veya ses çıkararak çarpmak
combine kımbayn 3 v Birleşmek (merge); birleştirmek (unite, mix)

Haftalık Yds Kelime Çalışma Programı 3.Hafta

vaccination ve:ksıneyşın . n Aşı, aşılama (immunization)
combat kambe:t 1 n Savaş (battle, fight, war)
supplementary saplimentri: . adj Ek (additional)
eventually ivençuıli 3 adv Eninde sonunda, nihayet (finally)
eventual ivençuğıl 1 adj Nihai, en son (ultimate, final)
erode iroğd 1 v 1. [jeol] aşınmak, aşındırmak 2. azaltmak / azalmak (reduce)
plunge planc 2 v 1.düşmek (fall, drop) 2.azalmak, düşmek (fiyat, sıcaklık vs) 3.kontrolsüzce ve aniden fırlamak, zıplamak, hareket etmek (rush, jump)
plunge into 2 v 1.bir işe dalmak 2.daldırmak, sokmak (dig into) 3.-e gömülmek, gark olmak (dip into) 4.suya vs. dalmak
plunge n 1.dalma (dive) 2.düşme, azalma (drop, fall)
Take the plunge v Cesur bir adım atmak
plain pleyn 2 n Düzlük, ova
plain pleyn 2 adj 1.açık, anlaşılabilir (clear, simple, basic) 2.sıradan, sade (ordinary, not beautiful) 3.dobra (obvious)
terms törms 3 n Şart, koşul (conditions, provisions)
opportunity apırçiu:nıti 3 n 1.fırsat (chance) 2.iş imkanı
thorough Tharo /tharı 1 adj 1.Tam (complete) 2.sistematik (methodical)
Interfere (in) intırfiğır 2 vt Karışmak, müdahale etmek
interfere with ST intırfiğır 2 vt 1.engellemek, yavaşlatmak 2.kurcalamak, bozmak
interfere with SB 1. mahkemede yanlış tanıklık yaptırmak 2. çocukla cinsel ilişkide bulunmak
interference intırfiğırıns 2 n Müdahale (intervention)
intervene İntırvi:n 1 vt 1.araya girmek (occur, happen) 2.-e karışmak, müdahale etmek (interfere)
intervention intırvenşın 1 n Müdahele (interference)
quarrel kwarıl 1 n Tartışma, kavga (argument, dispute, fight)
address ıdres 2 v 1. konuşmak, konuşma yapmak  2.yönlendirmek 3. yollamak, yazmak
address ıdres 3 n 1.adres 2.konuşma, demeç
unfavorable anfeyvırıbıl . adj 1.olumsuz, ters (adverse) 2.elverişsiz, uygun olmayan
presume prizyu:m 1 v Varsaymak (assume)
presumption prizampşın . n 1.varsayım (assumption) 2.kendini beğenmişlik
foresee Forsi: . v Önceden görmek (predict)
deprive SO of diprayv 1 vt -den mahrum etmek
deprived diprayvt 1 adj Yoksun, mahrum (underprivileged, disadvantaged)
efficiency ifişınsi 2 n Yetkinlik, verimlilik (competence)
dam De:m . n 1.baraj, set, su bendi (barrier, block, wall) 2.anne at, anne koyun
possess pızes 3 vt sahip olmak, -si olmak: (have, own)
temper tempır 2 n 1.çabuk öfkelenme huyu 2.hava, huy 3.anlık öfke, öfke krizi 4.sertlik esneklik derecesi (demir vs için)
temper tempır . v 1.dengelemek, nötralize etm. etkisini azaltmak 2.akort etmek
out of temper Öfkeden deliye dönmüş
bad-tempered adj Asabi, uzlaşmaz, huysuz (irritable, complaining, disagreeable)
expense ikspens 3 n 1.harcama (expenditure) 2.eder, paha, fiyat (cost) 3.harcama, gider (çoğul) (expenditure)
excessive iksesiv 2 adj Aşırı, gereğinden fazla (extreme)
afford ıford 3 vt 1.güç yetirebilmek (ekonomik) (pay for, have enough money) 2.sağlamak, temin etmek (give, provide)
acquire ıkwayr 2 vt 1. elde etmek, edinmek, almak, kapmak (obtain, get, gain) 2. kazanmak
carry out 3 phv Uygulamak, tatbik etmek (do, perform, accomplish)
vanish veniş 2 vi 1.Gözden kaybolmak (disappear, fade away)) 2.yok olmak (become extinct)
deteriorate ditiriyıreyt 1 vt Kötüleşmek (worsen)
commit kımit’ 3 v 1.bir suç vs işlemek 2.söz vermek 3.zorlamak, mecbur etmek (oblige, compel) 4.uzun vadeli bir ilişkiye kara vermek
lack of ST 3 n Bir şeyin noksanlığı, eksikliği / -sizlik (be short of)
submit sıbmit 3 v 1. teslim etmek (put forward, present) 2. teslim olmak (surrender, give in) 3. (kanun vs) uymak 4. ifade vermek (mahkeme vs)
find out 3 v 1.öğrenmek, farketmek (realize, learn, discover) 2 ortaya çıkarmak (reveal, expose, uncover, unmask)
retirement ritayırmınt 1 n Emeklilik
board bo:rd 3 n 1.tahta 2.ilan tahtası (panel) 3.yönetim kurulu  4.yemek (otel vs gibi yerlerde)
adequate e:dikvıt 3 adj yeterli, kafi (enough, sufficient)
approximately ıpraksimıtli 2 adv Yaklaşık (roughly)
vague veig 2 adj belirsiz, net olmayan, bulanık, şüpheli (indistinct, unclear, hazy, fuzzy)
audience Oğdiıns 3 n Dinleyici, seyirci vs. (spectators, viewers)
target audience 3 ph Hedef kitle
imperative imperıtiv . adj 1.zorunlu, çok önemli (vital, crucial, essential, necessary) 2.emredici (grammar vs)
imperative imperıtiv . n Zorunluluk, mecburiyet (necessity, requirement, obligation) (OPP option)
draft dra:ft 2 n 1.taslak, müsvedde (outline) 2.askere alma (conscription) 3.içki
draft 2 v 1.taslak çıkarmak 2.askere almak (into)
scholarship skalırşip 1 n 1.burs 2.ilim, akademik çalışma
redundant ridandınt 2 adj Fazlalık (superflous), gereğinden fazla, gereksiz (unnecessary)
to be made redundant 2 İşten çıkarılmak
compensation kampınseyşın 2 n tazminat (damages)
flexible fleksıbıl 2 adj 1.elastik (elastic) 2.esnek, uyum sağlar (adaptable)
take measures Önlem almak
contribution kantribyuşın 3 n 1.Katkı (donation) 2.gazete’de makale vs.
scenery si:nıri 1 n 1.doğal manzara (landscape) 2.tiyatro dekor (backdrop)
vacancy veykınsi 1 n 1. boşluk. 2. boş yer, boş oda. (otel vs.) 3. boş/açık kadro (job, post) 4. (entelektüel) anlayışsızlık
threat thret 3 n 1.tehdit (warning, menace) 2.tehlike (danger, hazard)
construction kınstrakşın 3 n 1. yapı, inşaat (building) 2. yorum, tefsir (interpretation) 3. dilbilgisi  yapı 4. geometri  çizim.
concrete kankri:t 2 adj 1. somut 2. beton
willing willing 3 adj 1.gönüllü, hevesli (keen) (OPP unwilling, reluctant) 2.içten (ready)
overtake ovırteyk 1 v 1.geçmek, sollamak (pass) 2.geçmek
take over teyk ovır PhV 1.kontrolünü almak 2.yerini almak, devralmak
undertake andırteyk 2 v 1.üzerine almak, üstlenmek 2.bir işe başlamak 3.söz vermek
evolution i:vulu:şın 2 n Evrim (development)
outcome autkam 3 n Sonuç (result, ending)
on account of 3 -den dolayı, yüzünden (owing to, because of, due to, through)
on no account 3 asla, katiyen (by no means, under no circumstances, in no way)
basin beysin 2 n 1. leğen [BrE] 2. liman, havuz. 3. havza. 4. çukur, havza (sink)
chamber çembır 2 n 1. oda (room) 2. kamara, yasama meclisi (assembly room) 3. makine,insan, bitki vs. yatak, boşluk, bölme (hollow) 4. kapalı boşluk (hollow) 5. yatak odası, özel oda [eski]
chiefly çi:fli 1 adv başlıca, çoğunlukla (primarily, mainly)
adjust ıcast 2 v ayar etmek, ayarlamak (regulate)
adjust to [ST /  doing ST] 2 v [bir şeye, bir şey yapmaya] alışmak (get used to, become accustomed to)
alter oltır 2 v 1. değiştirmek (change, modify) 2. değişmek.
degrade digreyd . v 1. aşağılamak (disgrace) 2. bozmak (decay) 3.bileşenlerine ayırmak [kimya]
competence [in] kampitıns 2 n 1. yeterlik, kifayet (capability) 2. yetenek (ability, skill) 3. ehliyet, yetki.
consistent kınsistınt 2 adj Tutarlı (coherent, in harmony)
catastrophe kıte:strıfi . n afet, felaket (disaster)
exceed iksi:d 2 v Geçmek, aşmak (go beyond, surpass)
exceedingly iksi:dingli . adv fazlasıyla, çok, son derece (extremely)
entirely intayırli: 3 adv büsbütün, tamamıyla, tamamen. (completely)
divide divayd 3 v 1. bölmek, ayırmak (split, separate) 2. bölünmek, ayrılmak
divide ST up/out 3 v [+between/among SB] paylaştırmak, üleştirmek, taksim etmek (share)
persuade pırsweyd 3 v İkna etmek (convince)
struggle stragıl 2 v 1.çabalamak (strive, try) 2.güçlükle ilerlemek 3.ile/karşı mücadele etmek [with/against] (fight)
struggle stragıl 2 n 1.çaba, mücadele (great effort, exertion) 2.güçlük, zorluk (toil)
appropriate ıproupriıt 2 adj Uygun (suitable) (OPP inappropriate)
appropriate ıproupriyeyt . v 1.Kendi çıkarına kullanmak 2.ayırmak, tahsis etmek
intuition intyuşın . n 1.Sezgi, iç güdü (instinct) 2.his (insight)
reluctant rilaktınt 2 adj gönülsüz, isteksiz (unwilling)
implement implımınt 2 vt (yasa, karar v.b.) yürürlüğe koymak, yerine getirmek, uygulamak (carry out, do, put into practise)
burn börn 3 v Yanmak (be on fire)  / yakmak (destroy by fire)
delighted with dilaytid 3 adj -e çok sevinmiş, ile mutlu [+ with] [+ to do] (pleased)
assess ıses 2 vt 1. değer biçmek, kıymet takdir etmek (measure) 2. (para miktarını) tayin etmek, hesaplamak (calculate) 3. değerlendirmek, bir şeyin niteliğini tayin etmek (evaluate, judge)
integrate intigreyt 2 v 1. bütünlemek/bütünleşmek (combine) 2. [+with] ile birleştirmek 3. [+into] -e katmak
considerate kınsidırıt . adj Düşünceli, nazik (thoughtful)

Haftalık Yds Kelime Çalışma Programı 7.Hafta

unfair anfe:r 2 adj haksız, adaletsiz (unjust)
book 1 v (yer) ayırtmak  (reserve)
range reync 2 v 1.çeşitlemek, sıralamak, uzanmak (vary) 2.gezinmek, dolaşmak 3. otlatmak.
range over 2 v (bir yerde) yetişmek; (bir yerde) bulunmak
promising 1 adj umut verici, gelecek vadeden (talented, hopeful)
hire hayr 2 v 1. ücretle tutmak (employ) 2. kiralamak (rent)
hire hayr 1 n kira (rental) kiralık, kiralama
abortion ıborşın 2 n kürtaj
detain diteyn . vt 1. alıkoymak 2. geciktirmek. (delay, hold up) 3. gözaltına almak (arrest, keep in custody)
properly 3 adv gerektiği gibi, uygun bir şekilde (appropriately)
make an issue of ST [Bir şeyi] mesele haline getirmek, büyütmek
harness harnis . v 1. (at vs) koşumlamak 2. to (at vs arabaya- sabana) koşmak 3. (doğal güç vs) kontrol altına almak, kullanmak (control, exploit, use, utilize )
harness harnis . n 1. koşum takımı 2. kayış
unsettle ansetıl v 1. huzurunu kaçırmak, tedirgin etmek (bother, worry)  2. yerinden çıkarmak 3. bozmak
fascinate fesıneyt 1 v çekici gelmek, büyülemek (charm, attract, appeal, captivate)
curious kyuriıs 2 adj 1. meraklı (inquisitive, snooping) 2. acayip, tuhaf, garip (peculiar, odd, strange)
legal legıl 3 adj 1. yasal, legal (official) 2. hukuksal, hukuki (lawful)
look forward to 3 PhV -i dört gözle beklemek [+Ving] (anticipate)
invaluable ınvelyıbıl adj çok değerli, paha biçilmez (priceless)
rely on rilay on 3 v -e güvenmek, -e itimat etmek (trust in, depend on)
receive risi.v 3 v 1. almak (get) 2. kabul etmek 3. anlamak, kavramak.
refer [+to] riför 3 v 1. -e göndermek, (pass on, submit) 2. -e başvurmak, -e bakmak. 3. -den söz etmek,  (mention) 4. -e gönderme yapmak (attribute, ascribe)
come across kam ıkras 3 PhV 1.rastlamak (encounter) 2.gözükmek (appear)
aspect e:spekt 3 n 1. açı, yön, bakım (viewpoint) 2. görünüş (look, appearance)
instruct instrakt 2 vt 1. okutmak, öğretmek (teach) 2. talimat vermek (command)
prove (proved or proven ) 3 v 1. kanıtlamak (show, verify) 2. çıkmak, olmak (be)
luxury lakşıri 1 n lüks şey, lüks. (lavishness)
sort sort 3 n çeşit, tür, nevi. (kind, type)
out of sorts 3 keyifsiz, canı sıkkın
recast ri:ka:st . Vt 1.Yeniden düzenlemek 2.bir role başka birini ayarlamak / oyuncunun rolünü değiştirmek
stature ste:çır . n 1.Saygınlık, önem (importance) 2.boy (height)
inadvertently inıdvörtınli . adv kazaran (by mistake, accidentally)
in advance in ıdvens Peşin olarak, önceden
march març 2 v 1.Yürüyüş yapmak2.marş ileri gitmek
continental kantinentıl 2 adj 1.kıtasal 2.Batı Avrupa’ya özgü (Britanya, İrlanda ve diğer ada ülkeler hariç) [özel isim ise]
superstition supırstişın n boş inanç, batıl itikat, hurafe.(false notion)
go through 3 1.incelemek (examine) 2. gözden geçirmek  3.harcayıvermek 4. maruz kalmak (undergo)
transfusion tre:nsfyujın n Kan nakli
treaty tri:ti 2 n Anlaşma (agreement, settlement)
due to dyu: tu: 3 prep Nedeniyle, yüzünden (Because of, owing to, caused by)
attention ıtenşın 3 n 1.dikkat (notice) 2. ilgi, bakım. (interest) 3. askeri  esas duruş
mind maynd 3 n 1.dikkat etmek, kulak asmak  (watch out) 2. ile meşgul olmak (look after) 3. itiraz etmek (object)
further fördır 3 adv 1.daha öteye; daha ötede 2. bundan başka, ayrıca, ilaveten (additional)
further fördır 3 adj 1.ötedeki, uzaktaki, daha uzak 2. ilave olunan (added)
awkward oğkırd 2 adj 1. hantal (clumsy) 2. kullanılması zor (unwieldy) 3. zor; uygunsuz, münasebetsiz (difficult)
privatization prayvıtızeyşın 2 n özelleştirme
fertile förteyl 1 adj Üretken, verimli (abundant, productive)
fertility förtilıti: 1 n 1.üretkenlik (productiveness) 2.doğurganlık (fruitfulness)
fertilize förtılayz v gübrelemek
fertilizer förtilayzır n Gübre (manure)
crop krap 2 n Mahsul, ürün, rekolte, ekin
turn (ST) into ST 3 1. -e dönüşmek (grow to be, become) 2. -e çevirmek, -e dönüştürmek (transform, convert)
absorb ıbzorb 2 v 1.içine çekmek, soğurmak (soak up) 2 .öğrenmek, sindirmek (learn) 4.dikkatini çekmek (fascinate)
absorbed in ıbzorbt in 2 adj (bir şeye) dalmak
defect di.fekt 2 n Kusur, bozukluk (shortcoming, deficiency)
destroy distroy 3 vt 1.Mahvetmek (damage) 2. yok etmek (devastate)
wreck rek 1 n 1.enkaz (kaza sonrası araç) (ruin) 2.çarpışma (AmE) a car/train wreck (crash)
wreck rek 1 v 1.yok etmek, mahvetmek (destroy) 2.(bir gemiye batacak kadar) çok zarar vermek [ç pas]
wreckage rekic 1 n Enkaz, kalıntılar (ruins, remains)
allied e:layd 1 adj 1.müttefik (combined, united) 2.ilişkin (related)
alliance ılayıns 2 n İttifak, işbirliği [+between, with] (coalition, pact, partnership)
welfare welfeyr 2 n 1. refah, mutluluk ve sağlık içinde yaşama (wellbeing) 2. yoksullara yardım [AmE] (benefit)
welfare state …steyt 2 n Yurttaşlarına sosyal-finanssal yardım sağlayan devlet
on welfare 2 n ihtiyacı dolayısıyla resmi kuruluştan yardım alan. [AmE]
safeguard seygard . vt korumak (protect)
safeguard seyfgard . n koruyucu tedbir, koruma (safety measure)
pole pol 2 n 1.kutup 2. sırık, direk, kazık (stick)
portion po:rşın 2 n 1.kısım, parça (piece, part) 2. pay, hisse ( share) 2.porsiyon
observation abzırveyşın 3 n 1 gözlem (study) 2.gözetleme (watching) 3.inceleme. (inspection) 4.düşünce (remark)
residence rezidıns 2 n 1. oturma, ikamet (dwelling) 2. ev, konut, mesken, ikametgâh (house, dwelling, habitation)
residence permit oturma izni
residential rezidenşıl 2 adj 1. ikamete ayrılmış olan (alan vs) 2. özel konutların bulunduğu mahalle- semt 3. ikametgâh ile ilgili
lease li:s 1 vt 1. kiralamak, kiraya vermek (rent)
rear riğır 2 n 1. arka, geri (back) 2. kıç.
rearmost riğırmost adj En geri, en arka (furthest back)
provision prıvijın 2 n 1.temin etme 2. koşul, şart. (terms)
make provisions for . Hazırlık yapmak
provisions prıvijıns . erzak; azık. (yolculuk için)
provisional prıvijınıl . adj 1.geçici (temporary) 2.kesinleşmemiş
municipality myunisipe:lıti . n belediye.
municipal myunisıpıl 1 adj belediyeye ait, yerel
mayor meyır 2 n belediye başkanı.
vicinity vısinıti . n civar, çevre, dolay (neighborhood, district)
resort rizo:rt 1 n 1.uğrak. dinlenme-tatil yeri 2. çare (remedy)
masterpiece ma:stırpi:s 1 n 1. şaheser, başyapıt 2. harika
master ma:stır 1 v 1.iyice öğrenmek, anlamak 2.kontrol etmek
master ma:stır . adj 1.ana, asıl (kaset vs) 2.usta 3.en önemli / en büyük
mastery of ST . n 1. üstünlük, hâkim olma, hâkimiyet 2. ustalık.
condition kındişın . v 1. alıştırmak, koşullandırmak 2. etkilemek 3. rahatlatmak (saç, deri) 4. (birini bir duruma) getirmek
affluent e:fluınt . adj zengin (rich, prosperous, wealthy)
whence wens . conj 1. nereden (from where) 2. bu yüzden, bundan dolayı
disillusionment disilu:jnmınt . n hayal kırıklığı (disappointment)
frustration frastreyşın 1 n 1. öfke, kızgınlık (aggrevation) 2. hüsran, engelleme/nme (prevention)
vulgar valgır . adj 1. müstehcen, edebe aykırı. (bad-mannered) 2. görgüsüz, kaba (rude)
sailor seylır 1 n denizci
to be/become out of mind Delirmiş olmak, aklını kaybetmiş olmak
ask a favor İyilik istemek, bir şey rica etmek
be/behave yourself Terbiyeli olmak, uslu durmak
go over PhV 1. gözden geçirmek (examine) 2. incelemek 3.tekrar etmek
poem poim 3 n Şiir (verse, sonnet)
poet poit 2 n Şair (lyricist)
poetry poitri: 2 n Şiir / şiirler (verse, poems)
fringe benefit 1 n Sigorta, araba  vb işçiye maaş dışında sağlanan şey (perk, extra) ekstra kazanç
misgiving misgiving . n Kuşku, endişe, korku (doubt, worry, suspicion)
prejudice precudis 2 n Önyargı (bias)
out of 3 Ph Dışında (OPP within)
interest-free intrist 3 adj faizsiz
interest rate intrist 3 n Faiz oranı
enterprise entırprayz 2 n girişim, teşebbüs (venture)
entertainment entırteynmınt 2 n eğlence (amusement, endeavor)
gracious greyşıs . adj 1. kibar, ince, hoş (kind, polite, courteous) 2. müreffeh, rahat 3. lütufkar, cömert (merciful) 4. sosyal, girişken (sociable) (OPP reserved)
knock over 3 PhV devirmek.
get down to 3 PhV (bir işe) koyulmak, başlamak.
turn down 3 PhV 1. kıvırmak, bükmek 2. reddetmek, geri çevirmek 3. kısmak.
after all . Ph bununla birlikte, yine de, herşeye rağmen. (in any case, in spite of everything, nevertheless)

Uyarı

Site içeriğindeki tüm materyaller, kod, yazılım, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim, ses, işaret veya sair fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, ”(CC) Creative Commons” lisanslıdır. İzinsiz kullanılamaz.Yapılan yorumların sorumluluğu ise yorumu yapan kişiye aittir.

Meta

TeknoAlem Ailesi

Copyright © 2013-2014 Yabancı Dilbilgisi Sınavı Çalışma Blogu. All rights reserved.
TeknoAlem aile ferdidir. Teknoloji ve Tasarım